Regulamin Ośrodka kolonijno-wczasowego „Syrenka”

 1. Ośrodek świadczy Gościom usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 godziny na dobę.
 2. Doba w Ośrodku rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00 a kończy się kolejnego dnia o godz. 10.00  dnia następnego.
 3. Przed rozpoczęciem pobytu, Goście zobowiązani są przedłożyć w Recepcji ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną), na podstawie którego są wpisywani do książki meldunkowej Ośrodka. Przedłożenie ważnego dokumentu tożsamości jest warunkiem przekazania Gościom pokoju/domku.
 4. Przekazanie Gościom pokoju/domku odbywa się w tym pokoju/domku w obecności pracownika Ośrodka oraz Gości poprzez przekazanie Gościom kompletu kluczy do pokoju/domku. Brak uwag zgłoszonych przez Gości przy przekazaniu pokoju/domku oznacza akceptację wyposażenia oraz stanu technicznego pokoju/domku.
 5. Z chwilą przejęcia kompletu kluczy, Gość staje się osobą odpowiedzialną za wszelkie szkody powstałe w pokoju/domku.
 6. Wszelkie usterki i zniszczenia powstałe w czasie pobytu w Ośrodku należy zgłaszać niezwłocznie pracownikom Ośrodka.
 7. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji pokoi/domków lub przekazanego mienia Ośrodka, a powstałe z winy Gości korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. najpóźniej w dniu wyjazdu.
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne. Goście zobowiązani są dochować należytej staranności o bezpieczeństwo swojego mienia, m.in. poprzez zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju/domku.
 9. Oddanie pokoju/domku przez Gości w dniu wyjazdu odbywa się poprzez zgłoszenie tego faktu pracownikowi Ośrodka. Pracownik Ośrodka w obecności Gości sprawdzi stan techniczny i wyposażenie pokoju/domku oraz odbierze klucze.
 10. Zgubienie klucza do pokoju/domku przez Gościa skutkuje koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 50  zł.
 11. Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie Goście, którzy zostali zameldowani w Ośrodku. Istnieje możliwość wprowadzenia do Ośrodka osób trzecich, po uprzednim zgłoszeniu takiego faktu w Recepcji i uzyskaniu zgody pracownika Ośrodka. Osoby trzecie przebywające na terenie Ośrodka, zobowiązane są do jego opuszczenia do godz.22 .
 12. Goście nie mogą udostępniać pokoi/domków osobom trzecim, niezameldowanym w Ośrodku, nawet jeśli nie upłynął jeszcze termin opłaconego pobytu. W przypadku stwierdzenia przebywania w Ośrodku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi Gość, u którego te osoby przebywały.
 13. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, częściowa rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 14. Nieuzgodnione z pracownikami Ośrodka pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10. ostatniego dnia pobytu, automatycznie powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 15. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23 do 6 rano, z wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych Imprez organizowanych przez sam Ośrodek.
 16. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 17. W obiekcie zabronione jest m.in.:
  1. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody personelu Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej),
  2. takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom,
  3. wynoszenie z pokoju/domku przedmiotów stanowiących ich wyposażenie,
  4. korzystanie w pokojach/domkach z własnych urządzeń elektrycznych o dużej mocy oraz butli gazowych,
  5. rozpalanie ogniska poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  6. używanie środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.,
  7. samowolne stawianie namiotów i przyczep kempingowych,
  8. prowadzenie wszelkiego handlu, hazardu i działań promocyjnych/reklamowych bez uzyskania uprzedniej zgody Ośrodka.
 18. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 19. Pobyt w Ośrodku w charakterze Gości dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka.
 20. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na dostępnych na terenie Ośrodka: placu zabaw, basenie i boisku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje i zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad i regulaminów korzystania z boiska, basenu i placu zabaw i istniejących tam przyrządów .
 21. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, taki jak: siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
 22. Wszelkie odpady z pokoi należy umieszczać w kontenerach znajdujących się w wyznaczonym miejscu na terenie Ośrodka.
 23. Na terenie całego Ośrodka (w szczególności w pokojach/domkach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju naruszenia, Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości …….. zł, przeznaczoną na likwidację szkód (m.in. zapachu).
 24. Gość przyjeżdżający ze zwierzętami zobowiązany jest do sprzątania po swoim pupilu.
 25. Na terenie Ośrodka, Goście mogą parkować samochody wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 26. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez:
  • jego zamieszczenie na stronie internetowej syrenka.mierzeja.pl,
  • jego zamieszczenie na ogólnie dostępnej tablicy w Recepcji Ośrodka.
 27. Wszyscy Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 28. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020